Macromedia Flash - Thay đổi hình ảnh với tùy chỉnh thời gian

Bước 01 :
+ Tạo một tài liệu flash mới. Nhấn Ctrl + J để thiết lập thông số của File Flash . Chiều rộng chọn 250px, chiều cao chọn 190px . Khung Frame rate chọn tỉ lệ 24. (Hình 01)

[Image]
Hình 01

+ Bấm hai lần vào layer 1 để đổi tên tên thành pictures

Bước 02 :
+ Bấm vào các layer đầu tiên của frame pictures, nhấn Ctrl + R (Imoport to Stage) và nhập bất kỳ hình ảnh nào bạn muốn thực hiện. (Hình 02)

[Image]
Hình 02

Bước 03 :
+ Sau đó bấm vào Frame 5 và bấm F7 (blank keyframe). (Hình 03)

[Image]
Hình 03

Bước 04 :
+ Trong khi vẫn còn chọn trên Frame 5, bấm lại phím Ctrl + R(Import to Stage) và nhập một bức tranh.

Bước 05 :
+ Sau đó, bấm vào một lần nữa vào Frame 5, mở Action Script Panel (F9), và dán đoạn mã này:

stop();

Bước 06 :
+ Chèn một layer mới và đặt tên nó là action

Bước 07 :
+ Click chuột vào frame thứ hai, thứ ba và thứ tư của layer action và bấm F6 (Keyframe). (Hình 04)

[Image]
Hình 04

Bước 08 :
+ Về lại trên Frame thứ hai, mở Action Script Panel (F9), và dán đoạn mã này:

currently = getTimer();
end = currently + 2000;


Bước 09 :
+ Click vào Frame thứ ba, mở Action Script Panel (F9), và dán đoạn mã này:

currently= getTimer();

Bước 10 :

+ Click vào Frame thứ tư, mở Action Script Panel (F9), và dán đoạn mã này:

if (currently <= end) {
gotoAndPlay (3);
}


+ Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra sản phẩm, và bạn sẽ thấy rằng hình ảnh thứ hai sẽ xuất hiện 3 giây sau khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện .
+ Chúc các bạn thực hiện thành công

Theo thuvien-it

0 comments:

Post a Comment