Cài đặt modem ZYXEL

Bước 1: Vào trang web mặc định của Modem http://192.168.1.1. Khi mới cài đặt xong mặc định Username và Password của modem Zyxel là:
User name: admin
Password: 1234
Bước 2: Cấu hình chung để dùng Internet
Nhấp vào menu Wizard Setup (Xem hình 3.1) và điền các thông số sau (Hình 3.2/3.3):
[Image]
Hình 3.1
[Image]
Hình 3.2
[Image]
Hình 3.3
VPI: 0
VCI: 35 (Chú ý : Nếu bạn sử dụng ADSL tại các tỉnh thì VPI : 0 và VCI là 32)
Encapsulation: PPPoE LLC
Username: Username kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp.
Password: Password kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp.
Bước 3: Nhấp vào nút Finish. chờ khoảng 1 phút để modem ghi lại cấu hình.
Bước 4: Nhấp vào nút Logout để thoát. Lúc này có thể dùng được Internet.

Theo webproxy

0 comments:

Post a Comment