Cài đặt Nginx với PHP 5.3 và PHP-FPM trên Ubuntu Lucid Lynx (10.04)

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Nginx với PHP 5.3.2 và PHP-FPM trên nền tảng Ubuntu Lucid Lynx (10.04-amd64). Phiên bản Ubuntu này thuộc dạng Long-Term Support (LTS), nghĩa là sẽ được hỗ trợ toàn tiện trong vòng 3 năm đối với desktop và 5 năm đối với server.
Lưu ý sơ bộ
Cơ bản nhất là hệ thống Ubuntu 10.04. Vì các quá trình thao tác khá đơn giản nên chúng tôi sẽ giới thiệu các dòng lệnh cơ bản nhất.
Cài đặt Nginx
Sử dụng câu lệnh sau:
apt-get install nginx
Cài đặt tất cả các thành phần yêu cầu
apt-get install autoconf2.13 libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libjpeg62-dev libpng12-dev libmcrypt-dev libmysql++-dev libfreetype6-dev libt1-dev libc-client-dev libbz2-dev mysql-client libevent-dev libxml2-dev
Tải và giải nén PHP
cd /usr/local/src

wget http://se2.php.net/get/php-5.3.2.tar.gz/from/se.php.net/mirror

tar xzf php-5.3.2.tar.gz

Cài đặt và thiết lập PHP-FPM
wget http://github.com/dreamcat4/php-fpm/tarball/0.6-5.3.1

tar xvf dreamcat4-php-fpm-0.6-5.3.0-0-gdd5ebd0.tar.gz

dreamcat4-php-fpm-3bb2b9b/generate-fpm-patch

cd php-5.3.2

patch -p1 < ../fpm.patch

./buildconf --force

mkdir fpm-build && cd fpm-build

Tùy chỉnh PHP
../configure --with-fpm --with-libevent=shared --with-mcrypt --enable-mbstring --with-openssl --with-mysql --with-mysql-sock --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib --enable-gd-native-ttf --with-sqlite=shared --with-pdo-mysql --with-libxml-dir=/usr/lib --with-mysqli=/usr/bin/mysql_config --with-curl --enable-zip --with-bz2 --enable-soap=shared --with-imap=shared --with-imap-ssl --enable-sockets --with-zlib --enable-exif --enable-ftp --with-iconv --with-gettext --enable-gd-native-ttf --with-t1lib=/usr --with-freetype-dir=/usr --with-kerberos --prefix=/usr/local/php --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data
Khi đã hoàn tất các bước trên mà không gặp trở ngại nào, chạy tiếp dòng lệnh sau:
make && make install
Tùy chỉnh Nginx
Tốt nhất các bạn nên tải file thiết lập vhost mặc định bằng câu lệnh sau:

wget http://kjette.se/blog/wp-content/downloads/default.tar.gz

tar xzf default.tar.gz

mv default /etc/nginx/sites-available/default

Và mỗi khi muốn tải lại Nginx, chỉ cần gõ lệnh sau:
/etc/init.d/nginx reload
Chúc các bạn thành công!

Theo QuanTriMang

0 comments:

Post a Comment