Macromedia Flash - Đẩy đối tượng ra xa con trỏ

Bước 1

Tạo một file flash mới, chọn Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập Width là 300px, Height là 250px và Frame rate là 70fps.
 
Bước 2

Tạo hoặc Import (Ctrl + R) bất cứ đối tượng nào và chuyển nó sang dạng Movie Clip
 
 
Bước 3

Kích đúp vào Movie Clip vừa tạo (opject) để vào trong chỉnh sửa đối tượng

Bước 4

Sau đó thêm một layer mới với tên là action.

Bước 5

Chọn frame 1 của layer action, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:
x00 = _x;
y00 = _y;
MAAI = 400;

Bước 6

Chọn frame 2, nhấn phím F6 để mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:
x0=_x
y0=_y
x=_root._xmouse
y=_root._ymouse
a=x-x0
b=y-y0
r=Math.sqrt(a*a+b*b)
quer_fugir_x=this._x-(a/r)*MAAI/r
quer_fugir_y=this._y-(b/r)*MAAI/r
quer_voltar_x=(x00-x0)/2
quer_voltar_y=(y00-y0)/2
this._x=quer_fugir_x+quer_voltar_x
this._y=quer_fugir_y+quer_voltar_y

Bước 7

Chọn frame 3, nhấn phím F6 và đưa vào script sau:
gotoAndPlay(2);
Bước 8

Chọn frame 3 của layer 1 và nhấn F5
 
Bước 9
Trở lại scene chính (Scene 1), nhân đối tượng lên nhiều lần và đặt vào các vị trí tương ứng như ví dụ trên.
Theo quantrimang

0 comments:

Post a Comment