Giới thiệu về Ubuntu 10.04 Samba Standalone Server

Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn quá trình cài đặt Samba fileserver trên Ubuntu 10.04 và thiết lập, tùy chỉnh để chia sẻ dữ liệu qua giao thức SMB protocol cùng với quá trình tạo, thêm tài khoản người sử dụng. Ở đây, Samba được thiết lập như standalone server, không phải domain controller. Khi kết thúc quá trình, mỗi người dùng sẽ có thư mục lưu trữ gốc và được truy cập qua SMB protocol, tất cả tài khoản đều có thể chia sẻ dữ liệu, thư mục với quyền đọc/ghi.

Lưu ý sơ bộ
Tại bài viết này, chúng ta sử dụng hệ thống Ubuntu 10.04 với hostname server1.example.com và địa chỉ IP: 192.168.0.100.
Và tất cả các câu lệnh thực hiện trong đây với quyền root, do đó hãy đăng nhập với tài khoản root tương ứng:
sudo su
Cài đặt Samba
Kết nối tới Server trên shell và cài đặt các gói yêu cầu của Samba:
aptitude install libcups2 samba samba-common
Chỉnh lại file smb.conf:
vi /etc/samba/smb.conf
Trong global section, xóa bỏ ký tự # ở đầu dòng security = user sao cho giống như sau:
[...]
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
security = user
[...]
Quá trình này sẽ cho phép người dùng các hệ thống của Linux đăng nhập vào Samba server.
Lưu, đóng file và khởi động lại Samba:
/etc/init.d/smbd restart
Thêm các chia sẻ từ Samba
Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thêm các chia sẻ có thể truy cập bởi tất cả tài khoản người dùng. Tạo thư mục để chia sẻ file, dữ liệu, đồng thời thay đổi group thành nhóm users:
mkdir -p /home/shares/allusers
chown -R root:users /home/shares/allusers/
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/
Ở cuối file /etc/samba/smb.conf và thêm dòng sau:
vi /etc/samba/smb.conf

[...]
[allusers]
comment = All Users
path = /home/shares/allusers
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes
Nếu muốn tất cả tài khoản người dùng có thể đọc và thay đổi được trên thư mục gốc thông qua Samba, hãy thêm những dòng sau vào file /etc/samba/smb.conf:
[...]
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
valid users = %S
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
Sau đó khởi động lại Samba:
/etc/init.d/smbd restart
Quản lý tài khoản người dùng
Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sẽ tiến hành thêm 1 tài khoản người dùng tên là tom. Tương tự, các bạn có thể thêm bao nhiêu tài khoản tùy ý, chỉ việc thay thế tên tom với tên khác trong dòng lệnh.
useradd tom -m -G users
Khởi tạo mật khẩu cho tài khoản tom, mật khẩu này sẽ được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Linux. Nếu tài khoản tom không thể đăng nhập vào hệ thống Linux thì bỏ qua bước này:
passwd tom ~> gõ mật khẩu
Sau đó thêm tài khoản này vào cơ sở dữ liệu người dùng của Samba:
smbpasswd -a tom ~> tạo mật khẩu cho tài khoản mới
Khi kết thúc câu lệnh trên, bạn đã có thể đăng nhập từ Windows workstation (với địa chỉ \\192.168.0.100 hoặc \\192.168.0.100\tom với thư mục gốc của tài khoản tom) sử dụng tên đăng nhập tom và mật khẩu lưu trữ trên hệ thống Linux server.
Chúc các bạn thành công!

Theo QuanTriMang

0 comments:

Post a Comment